Číslo 2/2018

vedeckého časopisu

Výkonnosť podniku

ISSN 1338-435X

 

VUSEM

Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu ako jedna z prvých poradenských organizácií začala s implementáciou normy ISO 37001:2016, ktorá definuje požiadavky na systém manažérstva proti korupcii. Ak sa vaša organizácia rozhodla účinne bojovať proti korupcii, naši konzultanti implementujú požiadavky normy ISO 37001:2016 a vypracujú Vám vetky protikorupčné predpisy a pravidlá v súlade s príslušnou legislatívou, ktorá sa týka činnosti Vašej organizácie, vrátane Zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Ak sa počas alebo po implementácii normy neoznámi žiadna protispoločenská činnosť, naša spoločnosť simuluje anonymné a neanonymné oznámenie protispoločenskej činnosti na overenie funkčnosti systému manažérstva proti korupcii.

 

POSTUPY SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA PROTI KORUPCII


 Posudzovanie konfliktu záujmov


 Riadenie korupčných rizík


 Dodržiavanie protikorupčnej politiky a systému manažérstva proti korupcii


 Zabránenie odvetnej činnosti, diskriminácii a disciplinárnemu konaniu


 Náležité posúdenie dôveryhodnosti osôb pred zamestnaním alebo preradením na stredne a vysoko rizikovú pracovnú pozíciu


 Náležité posúdenie dôveryhodnosti osôb zamestnaných na stredne a vysoko rizikových pracovných pozíciách


 Odmeňovanie stredne a vysoko rizikových zamestnancov


 Podávanie vyhlásení o dodržiavaní protikorupčnej politiky


 Odborná protikorupčná príprava a povedomie zamestnancov a partnerov vecného vzťahu


 Finančné riadiace činnosti


 Nefinančné riadiace činnosti


 Identifikácia protikorupčných riadiacich činností partnera vecného vzťahu a ovládanými organizáciami


 Vyžadovanie protikorupčných riadiacich činností od partnera vecného vzťahu


 Záväzok a vyhlásenie partnera vecného vzťahu


 Ukončenie vzťahu s parenrom vecného vzťahu


 Dary, pohostenia, darcovstvo a podobné úžitky


 Manažovanie nedostatočnosti protikorupčných riadiacich činností


 Oznamovanie korupcie


 Dôvernosť a ochrana totožnosti oznamovateľa


 Vyšetrovanie a riešenie korupcie

Preklad Google Translator môže obsahovať štylistické a gramatické chyby.

 Projekt transparentnosti

[30.03.2020]

Riaditeľ Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu je riešiteľom projektu transparentnosti vo VVS, a.s. v Košiciach >>tu<<


 Implementácia ISO 37001:2016

[23.01.2019]

Súčinnosť riaditeľa Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu pri implementácii ISO 37001:2016 na Úrade vlády SR >>tu<<.


 Zavádzanie systému manažérstva proti korupcii podľa ISO 37001

[30.09.2017]

Od septembra 2017 aktívne pripravujeme organizácie na certifikáciu systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016. V prípade záujmu nás kontaktujte.


Výskumný ústav ekonomiky
a manažmentu, s.r.o.

Francisciho 910/8
058 01 Poprad

Tel.: +421-903-494446
E-mail: vusem[at]vusem.sk