Aktuálne číslo 2/2015

vedeckého časopisu

Výkonnosť podniku

ISSN 1338-435X

 

VUSEM

Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu je poradenskou, vzdelávacou a výskumnou organizáciou. Začiatok odborných a vedeckých aktivít siaha do roku 1999, keď vznikol ako združenie odborníkov z vysokých škôl, hospodárskej praxe a konzultatnov v odbore ekonomika a manažment podniku. Od roku 2010 je nezávislou obchodnou spoločnosťou s bohatými skúsenosťami a úspešnými projektmi.

 

Hlavnou činnosťou je implementácia a auditovanie manažérskych systémov, predovšetkým normalizovaných systémov podľa požiadaviek normy ISO 9001 a normy CEABPM 1001. Práve štandard pre procesne riadené organizácie CEABPM 1001:2013 je výsledkom výskumnej aktivity viacerých európskych inštitúcií, vrátane Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu. Naša organizácia zabezpečila preklad a vydanie tohto štandardu v Slovenskej republike.

 

Realizáciou procesných auditov zvyšujeme výkonnosť organizácií nezávisle na ich veľkosti a produktoch. Snažíme sa o analýzu podnikových procesov a ich cielenú optimalizáciu, analyzujeme a nastavujeme systémy pre meranie a hodnotenie výkonosti podnikových procesov a vytvárame rámec pre riadenú inovačnú aktivitu zamestnancov.

 

Výsledky našich aktivít publikujeme v odborných a vedeckých monografiách a časopisoch, vystupujeme na medzinárodných vedeckých konferenciách a organizujeme vlastné odborné podujatia. Snažíme sa naše skúsenosti a vedomosti odovzdávať aj prostredníctvom vzdelávacích aktivít. Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu získal akreditáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu na 47 kreditový program kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických zamestnancov v oblasti manažérstva kvality.

 

 

Preklad Google Translator môže obsahovať štylistické a gramatické chyby.

Nové vydanie časopisu 

[11.01.2016]

Aktuálne vydanie vedeckého časopisu Výkonnosť podniku >>tu<<


Úspešné ukončenie budovania vnútorného systému kvality

[30.09.2014]

Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu sa spolupodieľal na vytvorení vnútorného systému kvality v univerzitnom vzdelávaní, ktorá obsahuje kritériá komplexnej akreditácie, ESG štandardy a požiadavky zákona o vysokých školách.


Sme partnerom univerzitného inkubátora

[13.01.2014]

Dňa 13.1.2014 sa Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu, s.r.o. stal partnerom Univerzitného inkubátora mesta Poprad. Viac informácií >>tu<<.


Norma CEABPM 1001:2013 v predaji

[16.05.2013]

Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu, s.r.o. zabezpečil preklad a vydanie medzinárodnej normy CEABPM 1001:2013. Týmto sa vytvoril predpoklad pre budovanie procesne riadených organizácií podľa tohto štandardu aj v Slovenskej republike. Viac o norme >>tu<<.

 

 


Výskumný ústav ekonomiky
a manažmentu, s.r.o.

Francisciho 910/8
058 01 Poprad

Tel.: +421-910-907090
Fax: +421-52-7793620
E-mail: vusem@vusem.sk